Pages

ANALIZA NEPČANIH NABORA U UZORKU BOSANSKOHERCEGOVAČKE POPULACIJE
ANALIZA NEPČANIH NABORA U UZORKU BOSANSKOHERCEGOVAČKE POPULACIJE
Senad Muhasilović
U forenzičnim istraživanjima u Bosni i Hercegovini nepčana rugoskopija do sada nije korištena, a istraživanja iz ovog područja su prilično skromna. Stoga je svrha ovog istraživanja utvrditi specifičnosti obrazaca nepčanih nabora u uzorku bosanskohercegovačke populacije različitih starosnih skupina i spola kako bi se nepčana rugoskopija mogla koristiti kao dodatna metoda identifikacije u forenzičnim istraživanjima u Bosni i Hercegovini. U istraživanje je uključeno 250...
ANALIZA REAKTIVNOSTI RESORBIRAJUĆIH, NERESORBIRAJUĆIH I BIOLOŠKIH UGRADBENIH MATERIJALA U KIRURGIJI HERNIJE NA MODELU ŠTAKORA
ANALIZA REAKTIVNOSTI RESORBIRAJUĆIH, NERESORBIRAJUĆIH I BIOLOŠKIH UGRADBENIH MATERIJALA U KIRURGIJI HERNIJE NA MODELU ŠTAKORA
Jakša Filipović Čugura
Ova studija je učinjena da bi se analizirao smjer razvoja mrežica od neresorptivnih do bioloških mrežica. Niti jedan do danas korišteni materijal ne zadovoljava sve navedene uvjete, no prepoznata su neka mjesta ugradnje i stanja organizma u kojima jedna vrsta materijala ima prednost nad drugom. Tako se pri direktnom kontaktu mrežice s visceralnim organima koriste resorptivne mrežice, a za ugradnju u kontaminirana ili potencijalno kontaminirana područja preporučuju se biološki...
Biomehanika srednjeg lica nakon Le Fort i osteotomije radi izvlačenja gornje čeljusti
Biomehanika srednjeg lica nakon Le Fort i osteotomije radi izvlačenja gornje čeljusti
Lovro Grgurević
Istraživanje je provedeno s pretpostavkom da je za stabilizaciju fragmenta maksile, nakon Le Fort I osteotomije i izvlačenja maksile radi korekcije skeletalnog deformiteta srednjeg lica, do završetka koštanog cijeljenja dovoljan samo osteosintetski materijal. Pomak koštanog fragmenta maksile predodređen je računalnom simulacijom.
CITOTOKSIČNI I GENOTOKSIČNI UČINAK SUVREMENIH ESTETSKIH RESTAURATIVNIH MATERIJALA NA STANICE PULPE I SLUZNICE USNE ŠUPLJINE
CITOTOKSIČNI I GENOTOKSIČNI UČINAK SUVREMENIH ESTETSKIH RESTAURATIVNIH MATERIJALA NA STANICE PULPE I SLUZNICE USNE ŠUPLJINE
Antonija Tadin
Kompozitni dentalni materijali nakon svoje primjene dolaze u izravan dodir s oralnim tkivima. Zbog ovog bliskog i dugotrajnog kontakta, kompozitne materijale bi trebao karakterizirati visok stupanj biokompatibilnosti. Svrha ovog doktorskog rada bila je utvrditi koliko su kompoziti biokompatibilni i sigurni za kliničko korištenje kroz procjenu njihovog citotoksičnog i/ili genotoksičnog djelovanja. Citotoksično i genotoksično djelovanje istraživalo se na stanicama humane kulture gingive...
Fenotipovi astme dječje dobi i kontrola bolesti u različitim dobnim skupinama
Fenotipovi astme dječje dobi i kontrola bolesti u različitim dobnim skupinama
Iva Mihatov Štefanović
Astma je heterogena bolest koju čine različiti fenotipovi s vjerojatno različitim, ali za sada nepoznatim uzrocima i prirodnim tijekom. Prospektivno praćenje bolesnika s različitim fenotipovima važno je zbog analize njihove stabilnosti, odgovora na terapiju i praćenja prirodnog tijeka bolesti, odnosno njenog trajanja. Cilj istraživanja bio je utvrditi učestalost određenog fenotipa u različitim dobnim skupinama djece, postojanje i vrstu alergijske senzibilizacije, trajanje...
Globalni proteomski profil ekspresije i uloga proteina IGF2/IGF2R u patogenezi prekanceroznih lezija usne šupljine
Globalni proteomski profil ekspresije i uloga proteina IGF2/IGF2R u patogenezi prekanceroznih lezija usne šupljine
Božana Lončar Brzak
Uvod Zadnje desetljeće u istraţivanju tumorskih biomarkera obiljeţile su globalne metode analize (genomika, transkriptomika i proteomika) s ciljem pronalaska novih čimbenika uključenih u zloćudnu preobrazbu stanica. Cilj U ovom istraţivanju provedeno je proteomsko profiliranje tkiva oralne sluznice pacijenata s potencijalno zloćudnim (oralni lihen planus) i zloćudnim promjenama oralne sluznice (karcinom pločastih stanica glave i vrata) te bez promjena na oralnoj sluznici, kako bi...
ISTRAŽIVANJE ANTROPOMETRIJSKIH MJERA ZGLOBNE KVRŽICE TEMPOROMANDIBULARNOGA ZGLOBA NA HISTORIJSKIM UZORCIMA
ISTRAŽIVANJE ANTROPOMETRIJSKIH MJERA ZGLOBNE KVRŽICE TEMPOROMANDIBULARNOGA ZGLOBA NA HISTORIJSKIM UZORCIMA
Josip Kranjčić
Istraživanje antropometrijskih mjera TMZ-a provedeno je na 210 lubanja različitih historijskih populacija: iz ranog i kasnog srednjeg vijeka, suvremenog doba s područja Hrvatske, prastanovnika Illinoisa (od 900. – 1500. g.pos.Kr.), Kentuckya (od 500 g. pr. Kr. do 500 g. pos. Kr.) te američkih bijelaca i crnaca 20. stoljeća. Svrha rada bila je odrediti vrijednosti parametara TMZ-a: nagib posteriornog zida zglobne kvržice (NZK) dvjema metodama, visina zglobne kvržice (VZK) i duljina...
ISTRAŽIVANJE BIOKOROZIJSKIH KARAKTERISTIKA TITANIJ-MAGNEZIJ KOMPOZITNOGA MATERIJALA
ISTRAŽIVANJE BIOKOROZIJSKIH KARAKTERISTIKA TITANIJ-MAGNEZIJ KOMPOZITNOGA MATERIJALA
Zlatko Stanec
U dugogodišnjoj kliničkoj primjeni titanija sve se više uočavaju štetni učinci kao što je otpuštanje iona Ti4+ uslijed neprihvatljivog biokorozijskog ponašanja. Magnezij se u posljednje vrijeme često primjenjuje u biointeraktivnim konceptima oseointegracijskih površina kao značajan čimbenik oseointegracije u biodegradacijskom procesu otpuštanja iona Mg2+. Kako se titanij i magnezij ne mogu legirati, metalurgija praha smatra se tehnikom izbora za proizvodnju titanij-magnezijeva...
ISTRAŽIVANJE UTJECAJA MEHANIZMA FIKSACIJE NADOMJESTKA NA BIOLOŠKU STABILNOST IMPLATOPROTETSKOG SUSTAVA – MIKROBIOLOŠKA ANALIZA
ISTRAŽIVANJE UTJECAJA MEHANIZMA FIKSACIJE NADOMJESTKA NA BIOLOŠKU STABILNOST IMPLATOPROTETSKOG SUSTAVA – MIKROBIOLOŠKA ANALIZA
Bardul Recani
Iako se implantati dugo vremena upotrebljavaju u svakodnevnoj praksi nema dovoljno podataka o tome kako tip fiksacije (vijkom pričvršćeni u odnosu na cementirane) utječe na prisutnost određenih bakterija. Cilj ovog istraživanja je bio odrediti prisutnost A.actinomycetemcommitans, P.gingivalis, T. forsythia, P. intermedia, T. denticola i F.nucleatum u ispitanika koji imaju sa vijkom pričvršćene u odnosu na cementirane implantate. Ujedno cilj je ovog istraživanja bio odrediti utjecaj...
Indeks radne sposobnosti te morbiditetni i psihički profil pripadnika profesionalnih vatrogasnih postrojbi
Indeks radne sposobnosti te morbiditetni i psihički profil pripadnika profesionalnih vatrogasnih postrojbi
Dijana Poplašen
Poslovi u vatrogastvu su poslovi s posebnim uvjetima rada te se odabir kandidata obavlja profesionalnom selekcijom. Svrha istraživanja bila je na reprezentativnom uzorku od 300 pripadnika operativne vatrogasne postrojbe (isključivo muški spol, prosječna dob 43 7,84 g, prosječni ukupni radni staž 18,57,67, a u vatrogastvu 14,96,44 g) uvidom u medicinsku dokumentaciju nadležne službe medicine rada i WAI upitnikom utvrditi indeks radne sposobnosti i morbiditetni profil. Psihički profil...
Ispitivanje optičkih svojstava zubnih keramika
Ispitivanje optičkih svojstava zubnih keramika
Karla Ledić
Svrha: Dobivanje novih spoznaja o postojanosti optičkih svojstava; boji, svjetlini, kromatičnosti i translucenciji staklo-keramičkih materijala u korozivnom mediju. Materijali i metode: Izrađeno je po tri uzorka (pločice 10 mm × 12 mm × 0,8 mm) IPS e.max keramike (Ivoclar Vivadent, Schaan, Lichtenstein) u tri boje (A2, C2 i B3) trima različitim tehnologijama izrade (slojevanje – IPS e.max Ceram Dentin; toplo-tlačna tehnika – IPS e.max Press; strojno – IPS e.max CAD)....
Ispitivanje učinkovitosti poliheksametilen bigvanida na mikroorganizme u korijenskom kanalu zuba
Ispitivanje učinkovitosti poliheksametilen bigvanida na mikroorganizme u korijenskom kanalu zuba
Ivana Medvedec Mikić
Uklanjanje mikroorganizama, upalno promijenjenog i nekrotičnog sadržaja iz endodontskog prostora ključno je za uspjeh endodontskog tretmana. Anatomska građa endodontskog prostora je izrazito kompleksna, stoga sama mehanička obrada nije dovoljna. Potrebna su nam kemijska sredstva koja djeluju na dijelove korijenskog kanala nedostupne endodontskim instrumentima. Takva sredstva, osim što trebaju imati antimikrobni učinak, trebaju biti i biološki sigurna. Svrha ovoga istraživanja bila...

Pages