disertacija
KVALITETA ŽIVOTA BOLESNIKA S KRONIČNOM NEUROPATSKOM NEODONTOGENOM OROFACIJALNOM BOLI

Duška Šklebar (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Katedra za neurologiju